Баннер
Баннер

Подписаться на рассылку

Зарегистрированные пользователи первыми узнают о главных новостях нашего сайта!
Баннер

Документация и бланки

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ БАЗОВЫЕ И ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНОЙ ПРАКТИКИ ОТЛИЧНО, ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ В РАБОТЕ:

 

gerb

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 вересня 2009 р. N 1021

Київ

Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 року N 1404

Відповідно до пункту 6 розділу IX "Прикінцеві положення" Земельного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок ведення Поземельної книги;

Порядок ведення Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі.

2. Державному комітетові із земельних ресурсів привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1404)

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО


Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2009 р. N 1021


ПОРЯДОК
ведення Поземельної книги

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення за формою згідно з додатком Поземельної книги - документа, який є складовою частиною державного реєстру земель, містить відомості про земельну ділянку, обмеження на використання земельної ділянки, суб'єктів прав на земельну ділянку та правовстановлюючі документи, а також дані про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, її цільове призначення, склад земельних угідь. Поземельна книга є власністю держави.

2. Поземельна книга має формат А4 (210 х 297 міліметрів) і виготовляється з паперу світло-зеленого кольору щільністю 100 грамів на кв. метр.

На титулі кожного примірника Поземельної книги проставляється гриф "Для службового користування. Примірник єдиний".

3. Облік поземельних книг ведеться відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. N 1893 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 48, ст. 1764).

Територіальний орган Держкомзему забезпечує зберігання поземельних книг з метою запобігання їх викраденню, втраті, знищенню або пошкодженню. Відповідальність за організацію зберігання поземельних книг несе керівник територіального органу Держкомзему згідно із законодавством. Поземельні книги зберігаються довічно.

4. Номер Поземельної книги відповідає кадастровому номеру земельної ділянки.

Кадастровий номер - це індивідуальний цифровий код (номер), що не повторюється на всій території України, присвоюється земельній ділянці при здійсненні її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування такої ділянки.

5. Інструкція з внесення відомостей до Поземельної книги затверджується Держкомземом.

Ведення Поземельної книги

6. Поземельна книга відкривається та ведеться на кожну земельну ділянку:

у паперовому вигляді - територіальними органами Держкомзему;

в електронному вигляді - операторами - структурними підрозділами державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" (далі - Центр кадастру) в районах, містах обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, мм. Києві та Севастополі, які мають доступ та вносять відомості до автоматизованої системи державного земельного кадастру (далі - автоматизована система).

Автоматизована система є інформаційною системою, що містить відомості про правовий режим земель, державну реєстрацію земельних ділянок, кадастрове зонування, кадастрові зйомки, бонітування ґрунтів, економічну оцінку земель, грошову оцінку земельних ділянок, а також про кількісний облік земель та їх якість.

Поземельна книга у паперовому вигляді зберігається у територіальному органі Держкомзему за місцем розташування земельної ділянки.

7. Поля в Поземельній книзі в електронному вигляді повинні відповідати графам її розділів у паперовому вигляді. У разі невідповідності відомостей Поземельної книги в електронному вигляді відомостям документа на паперовому носії, на підставі якого внесено такі відомості, перевага надається відомостям, що містяться у документі на паперовому носії.

8. Одночасно з внесенням відомостей до Поземельної книги робляться записи у Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі (далі - Книга записів).

9. Поземельна книга вважається відкритою після зазначення кадастрового номера земельної ділянки і дати її відкриття на титулі Поземельної книги, що завіряється підписом посадової особи, скріпленим печаткою територіального органу Держкомзему.

На титулі також зазначаються найменування територіального органу Держкомзему та попередній і наступний кадастрові номери земельної ділянки.

Дата відкриття Поземельної книги є датою державної реєстрації земельної ділянки.

10. Відомості із зазначенням дати вносяться до розділів Поземельної книги у паперовому вигляді посадовою особою територіального органу Держкомзему, яка має вищу освіту за спеціальністю "землевпорядкування та кадастр" і уповноважена в установленому Держкомземом порядку вести державний реєстр земель на рівні району, міста обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, мм. Києва та Севастополя (далі - посадова особа).

Записи до розділів Поземельної книги вносяться державною мовою розбірливо чорнилом чи кульковою ручкою синього або чорного кольору. Кожен запис завіряється підписом посадової особи та скріплються печаткою територіального органу Держкомзему. Не завірений підписом і не скріплений печаткою запис вважається недійсним.

Внесення відомостей до Поземельної книги в електронному вигляді здійснюють оператори протягом трьох днів починаючи з дати внесення записів до Книги записів у паперовому вигляді.

Відповідальність за відповідність відомостей Поземельної книги в електронному вигляді відомостям Поземельної книги у паперовому вигляді несе керівник оператора.

Структура Поземельної книги в електронному вигляді, форма передачі відомостей територіальними органами Держкомзему операторам для внесення відомостей до неї, порядок взаємодії територіальних органів Держкомзему та операторів під час її ведення затверджуються Держкомземом.

11. Відповідальність за достовірність, повноту та актуальність відомостей поземельних книг у паперовому та електронному вигляді покладається на заступника керівника територіального органу Держкомзему, відповідального за ведення державного реєстру земель.

12. У разі зміни меж, поділу земельної ділянки або об'єднання кількох земельних ділянок Поземельна книга на кожну земельну ділянку закривається із зазначенням дати її закриття на титулі Поземельної книги, що засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою територіального органу Держкомзему.

13. У разі втрати Поземельної книги у паперовому вигляді складається її новий примірник, до якого вносяться відомості на підставі відомостей, узятих з архівних екземплярів документації із землеустрою, Книги записів та Поземельної книги в електронному вигляді.

Відновлення відомостей про земельні ділянки, набуті у власність на підставі договорів відчуження, укладених після 2 серпня 2004 р., здійснюється також на підставі відомостей Державного реєстру правочинів у порядку, визначеному Мін'юстом разом з Держкомземом.

Поземельна книга в електронному вигляді відновлюється шляхом копіювання її резервної копії з бази даних автоматизованої системи або внесення відомостей до автоматизованої системи на підставі відомостей відповідної Поземельної книги у паперовому вигляді.

Здійснення державної реєстрації переходу права власності на земельну ділянку на підставі цивільно-правового договору або свідоцтва про право на спадщину

14. У разі здійснення нотаріусом у встановленому законом порядку відмітки про перехід права власності на земельну ділянку на підставі цивільно-правового договору або свідоцтва про право на спадщину вносяться відомості до розділу 3 Поземельної книги "Земельна ділянка. Права власності, постійного користування". Дата внесення відомостей є датою державної реєстрації переходу права власності на земельну ділянку.

15. Реєстраційний номер відомостей про реєстрацію переходу права власності до нового власника земельної ділянки складається з кадастрового номера земельної ділянки, номерів відповідного розділу Поземельної книги та запису в розділі. Кадастровий номер земельної ділянки, номери розділу Поземельної книги та запису в розділі відокремлюються між собою розділовим знаком - двокрапкою.

Здійснення державної реєстрації обмежень використання земельної ділянки, земельного сервітуту та набуття права емфітевзису і суперфіцію

16. Відомості про обмеження використання земельної ділянки, земельний сервітут, емфітевзис і суперфіцій вносяться до Поземельної книги на підставі відповідної документації із землеустрою, охоронного зобов'язання, передбаченого законом, договору, заповіту чи рішення суду.

17. Державна реєстрація обмежень використання земельної ділянки, встановленого земельного сервітуту, договору емфітевзису і суперфіцію здійснюється шляхом внесення відомостей до розділу 5 Поземельної книги "Земельна ділянка. Опис обмежень використання земельної ділянки".

18. Реєстраційний номер відомостей про державну реєстрацію обмеження використання земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію складається з кадастрового номера земельної ділянки, номерів розділу Поземельної книги та запису в розділі. Кадастровий номер земельної ділянки, номери розділу Поземельної книги та запису в розділі відокремлюються між собою розділовим знаком - двокрапкою.

19. Для державної реєстрації обмежень використання земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію власник чи набувач права або уповноважені ними особи особисто подають до відповідного територіального органу Держкомзему заяву про державну реєстрацію обмежень використання земельної ділянки та з урахуванням конкретної ситуації, що склалася, такі документи:

1) документацію із землеустрою, яка включає план земельної ділянки та перелік обмежень використання земельної ділянки і наявні земельні сервітути або охоронне зобов'язання;

2) копії документів, що посвідчують особу відповідно до законодавства, а у разі подання заяви уповноваженою особою - також нотаріально посвідчену довіреність (для представника фізичної особи) або нотаріально засвідчену копію довіреності, що підтверджує повноваження представника юридичної особи;

3) договір, кількість примірників якого становить на один більше, ніж кількість сторін договору - у разі внесення відомостей до Поземельної книги на підставі такого договору;

4) нотаріально засвідчену копію заповіту - у разі внесення відомостей до Поземельної книги на підставі заповіту;

5) рішення суду - у разі внесення відомостей до Поземельної книги на підставі рішення суду.

20. У державній реєстрації обмежень використання земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію може бути відмовлено, якщо:

1) документація із землеустрою не містить плану земельної ділянки, переліку обмежень використання земельної ділянки і наявних земельних сервітутів, не відповідає вимогам діючих нормативно-правових актів;

2) в охоронному зобов'язанні відсутні відомості про межі земельної ділянки чи перелік обмежень використання земельної ділянки;

3) довіреність або копія довіреності, що підтверджує повноваження представника, не посвідчена (засвідчена) нотаріально;

4) кількість примірників договору не відповідає необхідній кількості примірників;

5) копія заповіту не засвідчена нотаріально.

У разі відмови у державній реєстрації за результатами перевірки поданих документів територіальний орган Держкомзему протягом трьох робочих днів готує обґрунтований висновок про відмову в такій реєстрації та повертає подані документи сторонам або уповноваженим ними особам для доопрацювання за актом приймання-передачі.

21. Державна реєстрація обмежень використання земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію в разі відсутності підстав для відмови в такій реєстрації здійснюється одночасно з державною реєстрацією земельної ділянки.

У разі коли обмеження використання земельної ділянки, земельний сервітут, емфітевзис і суперфіцій встановлено після державної реєстрації земельної ділянки чи за окремим договором, заповітом або рішенням суду, їх реєстрація здійснюється протягом 14 календарних днів з дати подання документів.

Виправлення технічних помилок у Поземельній книзі

22. Під час виправлення технічних помилок у Поземельній книзі у паперовому вигляді записи, що не відповідають відомостям документа, на підставі яких вони зроблені, закреслюються однією горизонтальною червоною лінією, нанесеною чорнилом або кульковою ручкою.

23. Під час внесення виправлення до Поземельної книги робиться запис "виправленому вірити", який завіряється підписом посадової особи із зазначенням дати виправлення та скріплюється печаткою територіального органу Держкомзему.

24. Технічні помилки у Поземельній книзі, виявлені посадовою особою, безоплатно виправляються у десятиденний строк, про що власнику (користувачу) земельної ділянки надсилається письмове повідомлення про внесення відповідних змін.

25. Технічні помилки, виявлені власником (користувачем) земельної ділянки, виправляються безоплатно у десятиденний строк з дати реєстрації письмової заяви від власника (користувача) земельної ділянки. Власнику (користувачу) земельної ділянки надсилається письмове повідомлення про виправлення технічної помилки.

26. Відомості про виправлені технічні помилки в Поземельній книзі у паперовому вигляді вносяться до Поземельної книги в електронному вигляді у строки та на умовах, визначених пунктом 10 цього Порядку.

Скасування записів у Поземельній книзі

27. Запис у Поземельній книзі скасовується посадовою особою на підставі рішення суду в установленому законом порядку.

28. Запис під час його скасування закреслюється у Поземельній книзі однією горизонтальною червоною лінією, нанесеною чорнилом або кульковою ручкою, поряд з якою червоним кольором таким самим способом зазначається, на підставі якого документа скасовано запис, ставляться дата скасування запису та підпис посадової особи.

29. Посадова особа протягом трьох робочих днів письмово повідомляє власника (користувача) земельної ділянки про скасування запису.

30. Відомості про скасування запису в Поземельній книзі у паперовому вигляді вносяться до відповідного розділу Поземельної книги в електронному вигляді у строки та на умовах, що визначені у пункті 10 цього Порядку.

Надання відомостей з Поземельної книги

31. Відомості з Поземельної книги надаються територіальним органом Держкомзему за місцем розташування земельної ділянки у вигляді витягу з Поземельної книги - документа, який свідчить про наявність запису у відповідному розділі Поземельної книги чи про відсутність такого запису, або інформаційної довідки за формами, встановленими Держкомземом.

32. Право на отримання витягу з Поземельної книги мають власник (користувач) земельної ділянки, суб'єкти права земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх спадкоємці, правонаступники або уповноважені ними особи та адвокати.

33. Інформаційну довідку з Поземельної книги можуть отримувати органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням покладених на них відповідно до закону повноважень.

34. Надання витягу з Поземельної книги здійснюється на платних засадах. Інформаційна довідка органам державної влади надається безоплатно.

35. Витяг з Поземельної книги надається на підставі заяви, що надійшла від особи, зазначеної у пункті 32 цього Порядку, та копії документа про сплату послуг за надання витягу.

Для отримання витягу фізична особа разом із заявою повинна пред'явити документ, що посвідчує її особу, а в разі подання заяви представником фізичної чи юридичної особи - документ, що підтверджує повноваження діяти від імені таких осіб. При цьому особа, що представляє особу-нерезидента, повинна пред'явити документи, що легалізовані в порядку, встановленому законодавством України.

Витяг є дійсним протягом трьох місяців з моменту його видачі, крім витягу для оформлення права на спадщину, що видається спадкоємцям за письмовим запитом нотаріуса і є дійсним протягом року з моменту його видачі.

36. Посадова особа веде журнал реєстрації заяв про надання витягів з Поземельної книги. Порядок ведення та зміст журналу реєстрації заяв визначає Держкомзем. Реєстрація заяв здійснюється на загальних підставах.

37. Інформаційна довідка з Поземельної книги надається органам державної влади за письмовим запитом, оформленим в установленому законодавством порядку, що підписується керівником цього органу або особою, що його заміщує, із зазначенням законних підстав для такого запиту, а також відповідних реквізитів справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні зазначеної довідки.

38. Територіальний орган Держкомзему протягом десяти днів після реєстрації заяви (запиту) аналізує її і надає заявникові у письмовій формі витяг чи інформаційну довідку з Поземельної книги або відмову в наданні таких відомостей.

39. Відмова у наданні витягу або інформаційної довідки надається у разі, коли заявник не має права на отримання відомостей з Поземельної книги, зазначених у його заяві (запиті), або ним було порушено вимоги цього Порядку чи відповідні відомості відсутні у Поземельній книзі.

У разі коли особі відмовлено у наданні витягу, кошти, сплачені за його надання, поверненню не підлягають.

40. Витяг з Поземельної книги та інформаційна довідка або відмова у їх наданні оформлюються письмово (у разі відмови - із зазначенням її причин) у двох примірниках за підписом керівника територіального органу Держкомзему, скріпленим печаткою цього органу.

Перший примірник подається заявнику, другий протягом трьох років зберігається у територіальному органі Держкомзему.

Додаток
до Порядку ведення Поземельної книги


Поземельна книга

__________________________________________
(найменування територіального органу Держкомзему)
__________________________________
(кадастровий номер земельної ділянки)

Поземельну книгу відкрито

___ ____________ 20 р.

____________________
(підпис посадової особи)

_________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

Поземельну книгу закрито

___ ____________ 20 р.

____________________
(підпис посадової особи)

_________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

Попередній кадастровий
номер ___________________

Наступний кадастровий
номер ___________________


Кадастровий номер земельної ділянки: _________________________


ЗМІСТ
Поземельної книги

Поряд-
ковий
номер

Назва розділу, документа

Серія,
номер документа

Номер
сторінки

Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи

Дата, підпис


Аркуш закрито

___ ____________ 20__ р.

_______________________
(підпис посадової особи)

____________________
(прізвище та ініціали)

Продовжено на аркуші _____

М. П.


Кадастровий номер земельної ділянки: ___________________________


Розділ 1. Земельна ділянка. Загальні відомості

Номер запису

Місце розташування земельної ділянки (вулиця, населений пункт, район, область)

Код та назва цільового призначення земельної ділянки

Форма (вид) власності

Загальна площа згідно з правовстановлюючим документом, гектарів

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
(тис. гривень)


Аркуш закрито

___ ____________ 20__ р.

____________________
(підпис посадової особи)

_________________
(прізвище та ініціали)

Продовжено на аркуші _____

М. П.


Кадастровий номер земельної ділянки: ____________________________


Розділ 2. Кадастровий план земельної ділянки та експлікація земельних угідь

Умовні позначення:

___ ____________ 20__ р.

__________________
(підпис посадової особи)

_________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

Опис суміжних меж:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Масштаб 1: _______


Аркуш закрито

___ ____________ 20__ р.

____________________
(підпис посадової особи)

__________________
(прізвище та ініціали)

Продовжено на аркуші _____

М. П.


Кадастровий номер земельної ділянки: ____________________________


Експлікація земельних угідь

Номер запису

Загальна площа земельної ділянки, гектарів
(кв. метрів)

У тому числі за земельними угіддями


___ ____________ 20__ р.

___________________
(підпис посадової особи)

________________
(прізвище та ініціали)


Примітка:

В експлікації земельних угідь зазначаються види угідь, визначені Інструкцією з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма 6-зем), затвердженою наказом Держкомстату.


Аркуш закрито

___ ____________ 20__ р.

____________________
(підпис посадової особи)

__________________
(прізвище та ініціали)

Продовжено на аркуші _____

М. П.


Кадастровий номер земельної ділянки: __________________________


Розділ 3. Земельна ділянка. Права власності, постійного користування

Номер запису

Власник (землекористувач)

Виникнення права

Припинення права

Особливі
відмітки

прізвище, ім'я
та по батькові
фізичної особи, найменування юридичної особи

паспортні дані фізичної особи, реквізити юридичної особи

ідентифі-
каційний номер фізичної особи, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи

код права (власність, постійне користу-
вання)

частка (доля, пай)

назва документа, серія, номер, ким і коли виданий, реєстра-
ційний номер

назва документа, серія, номер, ким і коли виданий, реєстра-
ційний номер


Аркуш закрито

___ ____________ 20__ р.

____________________
(підпис посадової особи)

_________________
(прізвище та ініціали)

Продовжено на аркуші _____

М. П.


Кадастровий номер земельної ділянки: ____________________________


Розділ 4. Земельна ділянка. Оренда, суборенда

Номер запису

Орендодавець

Орендар

Суборендар

Особливі відмітки

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, наймену-
вання юридичної особи

паспортні дані, ідентифіка-
ційний номер фізичної особи, реквізити, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, наймену-
вання юридичної особи

паспортні дані, ідентифіка-
ційний номер фізичної особи, реквізити, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи

площа земельної ділянки, гектарів

строк дії, дата і номер договору оренди

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, наймену-
вання юридичної особи

паспортні дані, ідентифіка-
ційний номер фізичної особи, реквізити, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи

площа земельної ділянки, гектарів

строк
дії, дата і номер дого-
вору суб-
оренди


Аркуш закрито

___ ____________ 20__ р.

____________________
(підпис посадової особи)

_________________
(прізвище та ініціали)

Продовжено на аркуші _____

М. П.


Кадастровий номер земельної ділянки: ____________________________


Розділ 5. Земельна ділянка. Опис обмежень використання земельної ділянки

Номер
запису

Дата і номер обмеження (обтяження)

Код та зміст обмеження (обтяження), (земельні сервітути, суперфіцій, емфітевзис),
площа, гектарів

Строк, дата початку, дата закінчення

Підстава виникнення обмежень (обтяжень)
(назва документа, серія, номер, ким і коли виданий, реєстраційний номер)

Підстава припинення обмежень (обтяжень)
(назва документа, серія, номер, ким і коли виданий, реєстраційний номер)

Особливі відмітки


Аркуш закрито

___ ____________ 20__ р.

____________________
(підпис посадової особи)

__________________
(прізвище та ініціали)

Продовжено на аркуші _____

М. П.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2009 р. N 1021


ПОРЯДОК
ведення Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення за формою згідно з додатком Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі (далі - Книга записів) - документа суворого обліку, який є власністю держави і складовою частиною державного реєстру земель та містить відомості про зареєстровані державні акти на право власності на земельну ділянку, на право постійного користування земельною ділянкою та договори оренди (суборенди) землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок.

2. На титулі кожного примірника Книги записів проставляється гриф "Для службового користування. Примірник єдиний".

Облік книг записів ведеться відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. N 1893 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 48, ст. 1764).

Територіальний орган Держкомзему забезпечує зберігання книг записів з метою запобігання їх викраденню, втраті, знищенню або пошкодженню. Відповідальність за організацію зберігання книг записів несе керівник територіального органу Держкомзему згідно із законодавством. Книги записів зберігаються довічно, знищення або вилучення частини Книги записів забороняється. Організація виготовлення та постачання книг записів покладається на Держкомзем.

3. Інструкція з внесення записів до розділів Книги записів затверджується Держкомземом.

Ведення Книги записів

4. Книга записів відкривається та ведеться:

у паперовому вигляді - територіальним органом Держкомзему;

в електронному вигляді - операторами - структурними підрозділами державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" (далі - Центр кадастру) в районах, містах обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, мм. Києві та Севастополі, які мають доступ та вносять відомості до автоматизованої системи державного земельного кадастру (далі - автоматизована система).

Автоматизована система є інформаційною системою, що містить відомості про правовий режим земель, державну реєстрацію земельних ділянок, кадастрове зонування, кадастрові зйомки, бонітування ґрунтів, економічну оцінку земель, грошову оцінку земельних ділянок, а також відомості про кількісний облік земель та їх якість.

Книга записів у паперовому вигляді зберігається у територіальному органі Держкомзему за місцем розташування земельної ділянки.

5. Поля у Книзі записів в електронному вигляді повинні відповідати графам її розділів у паперовому вигляді. У разі невідповідності відомостей Книги записів в електронному вигляді відомостям документа на паперових носіях, на підставі якого внесено такі відомості, перевага надається відомостям, що містяться в документі на паперовому носії.

6. Записи до розділів Книги записів вносяться державною мовою розбірливо, чорнилом чи кульковою ручкою синього або чорного кольору.

7. Відповідний том розділу Книги записів у паперовому вигляді вважається відкритим після зазначення дати відкриття на титулі такого тому, що завіряється підписом посадової особи та скріплюється печаткою територіального органу Держкомзему.

Сторінки тому розділу Книги записів нумеруються друкарським способом, прошнуровуються та опечатуються, про що посадовою особою робиться відповідний запис на останній сторінці. Запис засвідчується підписом керівника територіального органу Держкомзему із зазначенням його прізвища та ініціалів і скріплюється печаткою цього органу.

Кожен том розділу Книги записів повинен містити не більше ніж 125 аркушів і мати тверду обкладинку.

При відкритті нового тому розділу Книги записів протягом року нумерація записів продовжується. З початком нового року нумерація записів державної реєстрації починається з одиниці.

На титулі тому розділу Книги записів також зазначаються найменування територіального органу Держкомзему та назва розділу Книги записів.

8. Записи із зазначенням дати вносяться до розділів Книги записів у паперовому вигляді посадовою особою територіального органу Держкомзему, яка має вищу освіту за спеціальністю "землевпорядкування та кадастр" і уповноважена в установленому Держкомземом порядку вести державний реєстр земель на рівні району, міста обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, мм. Києва та Севастополя (далі - посадова особа). Запис завіряється підписом посадової особи. Не завірений зазначеним підписом запис вважається недійсним.

Внесення відомостей до Книги записів в електронному вигляді здійснюють оператори протягом трьох днів починаючи з дати внесення записів до Книги записів у паперовому вигляді.

Відповідальність за відповідність відомостей Книги записів в електронному вигляді відомостям Книги записів у паперовому вигляді несе керівник оператора.

Структура Книги записів в електронному вигляді, форма передачі відомостей територіальними органами Держкомзему операторам для внесення відомостей до неї, порядок взаємодії територіальних органів Держкомзему та операторів під час ведення Книги записів затверджуються Держкомземом.

9. Відповідальність за достовірність, повноту та актуальність відомостей у Книзі записів у паперовому та в електронному вигляді покладається на заступника керівника територіального органу Держкомзему, відповідального за ведення державного реєстру земель.

10. Записи до розділів Книги записів вносяться при видачі документа, що посвідчує право на земельну ділянку, якими є державний акт на право власності на земельну ділянку, державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, договір оренди землі, договір суборенди землі та договір про внесення змін до договорів оренди та суборенди землі.

11. Дата внесення запису до розділу Книги записів є датою державної реєстрації документа, що посвідчує право на земельну ділянку.

12. Датою державної реєстрації договору про внесення змін до договору оренди (суборенди) землі, договору про його дострокове розірвання або поновлення є дата внесення запису до розділу Книги записів.

Зазначені записи вносяться до відповідного розділу Книги записів у порядку, встановленому для договорів оренди та суборенди землі.

13 Державна реєстрація документа, що посвідчує право на земельну ділянку, проводиться за місцем розташування земельної ділянки.

14. Кожному документові, що посвідчує право на земельну ділянку, при здійсненні його державної реєстрації, присвоюється реєстраційний номер.

Структура реєстраційного номера та порядок його присвоєння затверджуються Держкомземом.

15. Том розділу Книги записів закривається після внесення останнього запису. Том розділу Книги записів вважається закритим після зазначення дати закриття на титулі розділу Книги записів і завірення підписом посадової особи, скріпленим печаткою територіального органу Держкомзему. Унесення нових записів після закриття тому розділу Книги записів забороняється.

16. У разі втрати Книги записів у паперовому вигляді складається її новий примірник, до якого вносяться записи на підставі відомостей, узятих з архівних екземплярів документації із землеустрою, других примірників державних актів та примірників договорів оренди та суборенди землі, Поземельних книг та Книги записів в електронному вигляді.

Відновлення записів, внесених після 2 серпня 2004 р., здійснюється також на підставі відомостей Державного реєстру правочинів у порядку, визначеному Мін'юстом разом з Держкомземом.

Книги записів в електронному вигляді відновлюються шляхом копіювання їх резервних копій з бази даних автоматизованої системи або внесення відомостей до автоматизованої системи на підставі записів відповідної Книги записів у паперовому вигляді.

Виправлення технічних помилок у розділах Книги записів

17. Під час виправлення технічних помилок у розділах Книги записів у паперовому вигляді записи, що не відповідають відомостям документа, на підставі яких вони зроблені, закреслюються однією горизонтальною червоною лінією, нанесеною чорнилом або кульковою ручкою.

18. Під час внесення виправлення робиться запис "виправленому вірити" із зазначенням дати виправлення, який завіряється підписом посадової особи, скріпленим печаткою територіального органу Держкомзему.

19. Технічні помилки у розділах Книги записів, виявлені посадовою особою, виправляються безоплатно у десятиденний строк, про що власнику (користувачу) земельної ділянки надсилається письмове повідомлення про внесення відповідних змін.

20. Технічні помилки, виявлені власником (користувачем) земельної ділянки, виправляються безоплатно у десятиденний строк з дати реєстрації письмової заяви від власника (користувача) земельної ділянки. Власнику (користувачу) земельної ділянки надсилається письмове повідомлення про виправлення технічної помилки.

21. Відомості про виправлені технічні помилки вносяться до розділів Книги записів реєстрації в електронному вигляді у строки та на умовах, визначених пунктом 8 цього Порядку.

Скасування записів у розділах Книги записів

22. Запис про державну реєстрацію документа, що посвідчує право на земельну ділянку, в розділі Книги записів у паперовому вигляді скасовується посадовою особою на підставі рішення суду в установленому законом порядку.

23. Запис про державну реєстрацію під час його скасування закреслюється у розділі Книги записів у паперовому вигляді однією горизонтальною червоною лінією, нанесеною чорнилом або кульковою ручкою, поряд з якою червоним кольором таким самим способом зазначається, на підставі якого документа скасовано запис, ставляться дата скасування запису та підпис посадової особи.

24. Посадова особа протягом трьох робочих днів письмово повідомляє власника (користувача) земельної ділянки про скасування запису.

25. Відомості про скасування запису в розділі Книги записів у паперовому вигляді вносяться до відповідного її розділу в електронному вигляді у строки та на умовах, що визначені у пункті 8 цього Порядку.

Додаток
до Порядку ведення Книги записів


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
________________________________________________________

КНИГА
записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі

Розділ 1
Записи про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку фізичних осіб

___________________ району (міста) ___________________ області
__________________________________________________________
(найменування територіального органу Держкомзему)

Том N __ розділу 1 Книги записів відкрито

___ ____________ 20 р.

__________________
(підпис посадової особи)

_________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

Том N __ розділу 1 Книги записів закрито

___ ____________ 20 р.

__________________
(підпис посадової особи)

________________
(прізвище та ініціали)

М. П.


По-
ряд-
ко-
вий
но-
мер

Кадастро-
вий номер земельної ділянки

Місце розташування земельної ділянки

Прізвище, ім'я, по батькові власника земельної ділянки

Іденти-
фікаційний
номер

Адреса власника земельної ділянки

Площа земельної ділянки,
гектарів
(кв. метрів)

Цільове призначення земельної ділянки

Підстава виникнення права власності на земельну ділянку

найменування органу, що прийняв рішення про передачу у власність, цивільно- правовий договір, свідоцтво про право на спадщину тощо

дата прий-
няття доку-
мента

номер доку-
мента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Дані про видачу та державну реєстрацію державного акта на право власності на земельну ділянку

Підстава для скасування запису

Прізвище і підпис посадової особи, дата

Державний акт на право власності на земельну ділянку

Державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстровано

Державний акт на право власності на земельну ділянку видано власнику

серія

номер

дата

реєстраційний номер

прізвище і підпис посадової особи

дата

підпис власника

12

13

14

15

16

17

18

19

20


Розділ 2
Записи про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку юридичних осіб

___________________ району (міста) ___________________ області
__________________________________________________________
(найменування територіального органу Держкомзему)

Том N __ розділу 2 Книги записів відкрито

___ ____________ 20 р.

__________________
(підпис посадової особи)

_______________
(прізвище та ініціали)

М. П.

Том N __ розділу 2 Книги записів закрито

___ ____________ 20 р.

__________________
(підпис посадової особи)

________________
(прізвище та ініціали)

М. П.


По-
ряд-
ко-
вий
но-
мер

Кадастровий номер земельної ділянки

Місце розташування земельної ділянки

Найменування юридичної особи

Код згідно з ЄДРПОУ

Місцезнаходження юридичної особи

Площа земельної ділянки, гектарів
(кв. метрів)

Цільове призначення земельної ділянки

Підстава виникнення права власності на земельну ділянку

найменування органу, що прийняв рішення про надання у власність, цивільно-
правовий договір, правонаступ-
ництво тощо

дата прийняття документа

номер документа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Дані про видачу та державну реєстрацію державного акта на право власності на земельну ділянку

Підстава для скасування запису

Прізвище і підпис посадової особи, дата

Державний акт на право власності на земельну ділянку

Державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстровано

Державний акт на право власності на земельну ділянку видано власнику

серія

номер

дата

реєстраційний номер

прізвище і підпис посадової особи

дата

підпис власника

12

13

14

15

16

17

18

19

20


Розділ 3
Записи про державну реєстрацію державних актів на право постійного користування земельною ділянкою

___________________ району (міста) ___________________ області
__________________________________________________________
(найменування територіального органу Держкомзему)

Том N __ розділу 3 Книги записів відкрито

___ ____________ 20 р.

__________________
(підпис посадової особи)

________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

Том N __ розділу 3 Книги записів закрито

___ ____________ 20 р.

__________________
(підпис посадової особи)

________________
(прізвище та ініціали)

М. П.


По-
ряд-
ко-
вий
но-
мер

Кадастровий номер земельної ділянки

Місце розташування земельної ділянки

Найменування юридичної особи

Код згідно з ЄДРПОУ

Місцезнаходження юридичної особи

Площа земельної ділянки, гектарів (кв. метрів)

Цільове призначення земельної ділянки

Підстава виникнення права постійного користування земельною ділянкою

найменування органу, що прийняв рішення про надання у постійне користування земельної ділянки

дата прийняття рішення

номер рішення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Дані про видачу та державну реєстрацію державного акта на право постійного користування земельною ділянкою

Підстава скасування запису

Прізвище і підпис посадової особи, дата

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою

Державний акт на право постійного користування
земельною ділянкою зареєстровано

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою видано користувачу

серія

номер

дата

реєстраційний номер

прізвище і підпис посадової особи

дата

підпис користувача

12

13

14

15

16

17

18

19

20


Розділ 4
Записи про державну реєстрацію договорів оренди землі

___________________ району (міста) ___________________ області
__________________________________________________________
(найменування територіального органу Держкомзему)

Том N __ розділу 4 Книги записів відкрито

___ ____________ 20 р.

__________________
(підпис посадової особи)

________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

Том N __ розділу 4 Книги записів закрито

___ ____________ 20 р.

__________________
(підпис посадової особи)

________________
(прізвище та ініціали)

М. П.


Поряд-
ковий номер

Зареєстровано

Орендодавець,
його адреса та ідентифі-
каційний номер (для
фізичних осіб), місцезна-
ходження
та код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

Орендар,
його адреса та ідентифі-
каційний номер (для
фізичних осіб), місцезна-
ходження та код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

Земельна ділянка, яка надається в оренду

Строк договору оренди

Дата, номер нотаріаль-
ного посвідчення договору

Прізвище і підпис посадової особи, дата

номер

дата

місце розташування, кадастровий номер

площа, гектарів (кв. метрів)

цільове призначення

обмеження
(обтяження)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Договір
оренди видано

Підстава скасування запису

Прізвище і підпис посадової особи, дата

Суборенда

Прізвище і
підпис посадової особи, дата

зареєстровано

суборендар, його адреса
та ідентифікаційний номер
(для фізичних осіб), місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

площа земельної ділянки, гектарів (кв. метрів)

строк суборенди

номер

дата

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

Джерело: search.ligazakon.ua

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

27.jpg

Юмор

PR-CY.ru