Баннер
Баннер

Подписаться на рассылку

Зарегистрированные пользователи первыми узнают о главных новостях нашего сайта!
Баннер

Документация и бланки

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ БАЗОВЫЕ И ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНОЙ ПРАКТИКИ ОТЛИЧНО, ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ В РАБОТЕ:

Розділ IV. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

Глава 13. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 81. Поняття та мета регулювання
міжбюджетних відносин

1. Міжбюджетні відносини - відносини між державою, Автономною
Республікою Крим та територіальними громадами щодо забезпечення
відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для
виконання функцій, передбачених Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та законами України.

2. Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення
відповідності повноважень на здійснення видатків, закріплених
законодавчими актами за бюджетами, та фінансових ресурсів, які
мають забезпечувати виконання цих повноважень.

Стаття 82. Види видатків бюджетів

1. Видатки бюджетів поділяються на:

1) видатки на забезпечення конституційного ладу, державної
цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а також інші
передбачені цим Кодексом видатки, які не можуть бути передані на
виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню;

2) видатки, які визначаються функціями держави і можуть бути
передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому
самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх
виконання на основі принципу субсидіарності;

3) видатки на реалізацію прав та обов'язків Автономної
Республіки Крим та місцевого самоврядування, які мають місцевий
характер і визначені законами України.

Стаття 83. Джерела здійснення видатків бюджетів

1. Видатки, визначені пунктом 1 частини першої статті 82
цього Кодексу, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету
України.

2. Видатки, визначені пунктами 2 і 3 частини першої статті 82
цього Кодексу, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у
тому числі трансфертів з Державного бюджету України.

Стаття 84. Забезпечення здійснення видатків

1. Відповідні органи державної влади забезпечують здійснення
видатків, визначених пунктом 1 частини першої статті 82 цього
Кодексу.

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад,
сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені
згідно із законом) забезпечують здійснення видатків, визначених
пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 цього Кодексу.

Стаття 85. Передача державою права на здійснення
видатків

1. Держава може передати Раді міністрів Автономної Республіки
Крим чи органам місцевого самоврядування право на здійснення
видатків лише за умови відповідної передачі фінансових ресурсів у
вигляді закріплених за відповідними бюджетами загальнодержавних
податків і зборів (обов'язкових платежів) або їх частки, а також
трансфертів з Державного бюджету України.

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад,
сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені
згідно із законом) зобов'язані забезпечити здійснення видатків,
визначених пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 цього Кодексу,
з відповідних місцевих бюджетів з додержанням розподілу цих
видатків між бюджетами, визначеного статтями 88-91 цього Кодексу
та законом про Державний бюджет України. Забороняється планувати
та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих бюджетів цим
Кодексом, а також здійснювати впродовж бюджетного періоду видатки
на функціонування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів,
крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням
відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних
коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду
місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого
бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку
дату.

3. Товари (роботи, послуги), придбані головним розпорядником
коштів державного бюджету (місцевих бюджетів) за рахунок видатків
на централізовані заходи відповідно до програмних документів
економічного та соціального розвитку, державних цільових програм,
можуть бути передані бюджетним установам, які утримуються з інших
місцевих бюджетів.

Зазначені централізовані заходи здійснюються з дотриманням
таких вимог:

встановлення головним розпорядником коштів державного бюджету
(місцевих бюджетів) критеріїв визначення обґрунтування потреби у
відповідних товарах (роботах, послугах);

визначення бюджетними установами потреби у товарах (роботах,
послугах) відповідно до встановлених критеріїв;

відображення в обліку та звітності бюджетних установ операцій
щодо придбання та передачі таких товарів (робіт, послуг).

Стаття 86. Критерії розмежування видів видатків
між місцевими бюджетами

1. Розмежування видів видатків, визначених пунктами 2 і 3
частини першої статті 82 цього Кодексу, між місцевими бюджетами
здійснюється на основі принципу субсидіарності з урахуванням
критеріїв повноти надання гарантованих послуг та наближення їх до
безпосереднього споживача. Відповідно до цих критеріїв види
видатків поділяються на такі групи:

1) перша група - видатки на функціонування бюджетних установ
та реалізацію заходів, які забезпечують необхідне першочергове
надання гарантованих послуг і які розташовані найближче до
споживачів;

2) друга група - видатки на функціонування бюджетних установ
та реалізацію заходів, які забезпечують надання основних
гарантованих послуг для всіх громадян України;

3) третя група - видатки на функціонування бюджетних установ
та реалізацію заходів, які забезпечують гарантовані послуги для
окремих категорій громадян, або реалізацію програм, потреба в яких
існує в усіх регіонах України.

2. Видатки першої групи здійснюються з бюджетів сіл, їх
об'єднань, селищ, міст.

( ДЖЕРЕЛО - http://zakon1.rada.gov.ua )

 

3. Видатки другої групи здійснюються з бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного
значення, а також районних бюджетів.

4. Видатки третьої групи здійснюються з бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів.

5. З бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюються видатки
всіх трьох груп.

Глава 14. РОЗМЕЖУВАННЯ ВИДАТКІВ МІЖ БЮДЖЕТАМИ

Стаття 87. Видатки, що здійснюються
з Державного бюджету України

1. До видатків, що здійснюються з Державного бюджету України,
належать видатки на:

1) державне управління:

а) законодавчу владу;

б) виконавчу владу;

в) Президента України;

2) судову владу;

3) міжнародну діяльність;

4) фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу державного значення, міжнародні
наукові та інформаційні зв'язки державного значення;

5) національну оборону (крім заходів та робіт з
мобілізаційної підготовки місцевого значення);

6) правоохоронну діяльність, забезпечення безпеки держави та
цивільний захист населення і територій (крім заходів, визначених
пунктом 16 частини першої статті 91 цього Кодексу);

7) освіту:

а) загальну середню освіту:

спеціалізовані школи (у тому числі школи-інтернати) державної
власності;

загальноосвітні школи соціальної реабілітації;

б) професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки
кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у
професійно-технічних навчальних закладах державної власності);

в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців,
наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного
замовлення у вищих навчальних закладах державної власності);

г) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення
кваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах державного
замовлення у навчальних закладах державної власності);

ґ) позашкільні навчальні заклади та заходи з позашкільної
роботи з дітьми згідно з переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України;

д) інші заклади та заходи в галузі освіти, що забезпечують
виконання загальнодержавних функцій, згідно з переліком,
затвердженим Кабінетом Міністрів України;

8) охорону здоров'я:

а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та
стаціонарну допомогу (багатопрофільні лікарні та поліклініки, що
виконують специфічні загальнодержавні функції, згідно з переліком
( 501-2011-п ), затвердженим Кабінетом Міністрів України);

б) спеціалізовану, високоспеціалізовану
амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (клініки
науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, центри,
лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни,
спеціалізовані медико-санітарні частини, спеціалізовані
поліклініки, спеціалізовані стоматологічні поліклініки згідно з
переліком ( 501-2011-п ), затвердженим Кабінетом Міністрів
України);

в) санаторно-реабілітаційну допомогу (загальнодержавні
санаторії для хворих на туберкульоз, загальнодержавні
спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані
санаторії для ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність
законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ), "Про жертви нацистських
переслідувань" ( 1584-14 ), та інвалідів, загальнодержавні
реабілітаційні установи та комплекси для інвалідів згідно з
переліком ( 501-2011-п ), затвердженим Кабінетом Міністрів
України);

г) санітарно-епідеміологічний нагляд
(санітарно-епідеміологічні станції, дезінфекційні станції, заходи
боротьби з епідеміями);

ґ) інші програми в галузі охорони здоров'я, що забезпечують
виконання загальнодержавних функцій, згідно з переліком
( 501-2011-п ), затвердженим Кабінетом Міністрів України;

9) соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського
та старшинського складу строкової служби та членам їхніх сімей,
пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ, іншим особам, визначеним законом;
сплату до Пенсійного фонду України страхових внесків за окремі
категорії осіб, передбачені законом; виплату доплат, надбавок,
підвищень до пенсій, додаткових пенсій, пенсій за особливі заслуги
перед Україною, встановлених законом;

б) державні програми соціальної допомоги (грошова допомога
біженцям; компенсації на медикаменти; програма протезування;
програми і заходи із соціального захисту інвалідів, у тому числі
програми і заходи Фонду соціального захисту інвалідів;
відшкодування збитків, заподіяних громадянам; заходи, пов'язані з
поверненням в Україну кримськотатарського народу та осіб інших
національностей, які були незаконно депортовані з України, та
розміщенням іноземців і осіб без громадянства, які незаконно
перебувають на території України; щорічна разова грошова допомога
ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань; довічні
державні стипендії; кошти, що передаються до фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування; програми
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, державна соціальна допомога особам, які
не мають права на пенсію, та інвалідам, інші види цільової
грошової допомоги, встановлені законом);

в) державну підтримку громадських організацій інвалідів і
ветеранів, які мають статус всеукраїнських;

г) державні програми і заходи стосовно дітей, молоді, жінок,
сім'ї;

ґ) державну підтримку молодіжних та дитячих громадських
організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів
стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї згідно з переліком,
затвердженим Кабінетом Міністрів України;

д) державні програми підтримки будівництва (реконструкції)
житла для окремих категорій громадян;

е) забезпечення функціонування всеукраїнських, державних,
міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і
державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

є) інші програми в галузі соціального захисту та соціального
забезпечення, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій,
згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністром України;

10) культуру і мистецтво:

а) державні культурно-освітні програми (національні та
державні бібліотеки, музеї і виставки національного значення,
заповідники національного значення, міжнародні культурні зв'язки,
державні культурно-освітні заходи);

б) державні театрально-видовищні програми (національні
театри, національні філармонії, національні та державні музичні
колективи і ансамблі та інші заклади і заходи мистецтва згідно з
переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);

в) державну підтримку громадських організацій культури і
мистецтва, що мають статус національних;

г) державні програми розвитку кінематографії;

ґ) державну архівну справу;

11) державні програми підтримки телебачення, радіомовлення,
преси, книговидання, інформаційних агентств;

12) фізичну культуру і спорт:

а) державні програми підготовки резерву і складу національних
команд та забезпечення їх участі у змаганнях державного і
міжнародного значення (утримання центральних спортивних шкіл вищої
спортивної майстерності згідно з переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України, формування національних команд, проведення
навчально-тренувальних зборів і змагань державного значення з
визнаних видів спорту; підготовка і участь національних збірних
команд у міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських
видів спорту (включаючи Олімпійські ігри та Всесвітні ігри з
неолімпійських видів спорту), фінансова підтримка баз олімпійської
підготовки згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів
України);

б) державні програми з розвитку фізичної культури, спорту,
фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (центри державного
значення з фізичної культури і спорту інвалідів, проведення
навчально-тренувальних зборів, всеукраїнських змагань з видів
спорту для інвалідів, заходів з фізкультурно-спортивної
реабілітації інвалідів, утримання національних збірних команд з
видів спорту для інвалідів, забезпечення їх підготовки та участі в
міжнародних змаганнях (включаючи Паралімпійські та Дефлімпійські
ігри), фінансова підтримка паралімпійського руху та баз
паралімпійської і дефлімпійської підготовки згідно з переліком,
затвердженим Кабінетом Міністрів України);

в) державні програми фізкультурно-спортивної спрямованості;

13) державні програми підтримки регіонального розвитку та
пріоритетних галузей економіки;

14) програми реставрації пам'яток архітектури, спорудження
(створення) пам'ятників і монументів державного значення;

15) державні програми розвитку транспорту, дорожнього
господарства, зв'язку, телекомунікацій та інформатики;

16) державні інвестиційні програми (проекти);

17) державні програми з ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, охорони навколишнього природного середовища та ядерної
безпеки, запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха;

18) створення та поповнення державних запасів і резервів;

19) обслуговування державного боргу;

20) проведення виборів у випадках, передбачених законом, та
всеукраїнських референдумів;

21) інші програми, які мають виключно державне значення.

Стаття 88. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл,
їх об'єднань, селищ, міст районного значення
і враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів

1. До видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, їх об'єднань,
селищ, міст районного значення і враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:

1) органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного
значення;

2) освіту:

а) дошкільну освіту;

б) загальну середню освіту (навчально-виховні комплекси
"дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний
заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний
навчальний заклад" за умови, що загальноосвітній навчальний
заклад - I ступеня);

3) сільські, селищні та міські палаци і будинки культури,
клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки.

Стаття 89. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів
та бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим і обласного значення
та враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів

1. До видатків, що здійснюються з районних бюджетів та
бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і
обласного значення та враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:

1) державне управління:

а) органи місцевого самоврядування міст республіканського
Автономної Республіки Крим і обласного значення;

б) органи місцевого самоврядування районного значення;

2) освіту:

а) дошкільну освіту (у містах республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення);

б) загальну середню освіту: загальноосвітні навчальні заклади
(у тому числі: загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів,
спеціалізовані школи (крім шкіл, визначених у підпункті "а" пункту
7 частини першої статті 87 цього Кодексу), ліцеї, гімназії,
колегіуми, вечірні (змінні) школи); навчально-виховні комплекси
"дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний
заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний
навчальний заклад" (крім навчально-виховних комплексів, визначених
у підпункті "б" пункту 2 частини першої статті 88 цього Кодексу);

в) навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної
допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати,
загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки,
навчально-реабілітаційні центри (якщо не менше 70 відсотків
кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх
навчальних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, дитячих будинків,
навчально-реабілітаційних центрів припадає на територію
відповідного міста чи району), дитячі будинки сімейного типу та
прийомні сім'ї;

г) інші державні освітні програми;

ґ) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців,
наукових та науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних
закладах I-IV рівнів акредитації державної та комунальної
власності відповідно до програм соціально-економічного розвитку
регіонів);

д) позашкільну освіту (заходи районного значення з
позашкільної роботи з дітьми);

3) охорону здоров'я:

а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та
стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, пологові будинки,
станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, поліклініки і
амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, а також
дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та
фельдшерські пункти);

б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні
центри здоров'я і заходи з санітарної освіти);

4) соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) державні програми соціального забезпечення: притулки для
дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей та
соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування (якщо не менше 70 відсотків кількості
дітей, які перебувають у цих закладах, припадає на територію
відповідного міста чи району); територіальні центри соціального
обслуговування (надання соціальних послуг); центри соціальної
реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації
інвалідів, компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам,
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги;

б) державні програми соціального захисту:

допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам
з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасова державна допомога дітям;

додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати
житлово-комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги
окремим категоріям громадян, що надаються: ветеранам війни;
особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 );
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам
військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам
податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони;
ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам
служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту
та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України; звільненим зі служби за віком, хворобою або
вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України,
працівникам міліції, особам начальницького складу податкової
міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, державної пожежної охорони; пенсіонерам з числа слідчих
прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції,
осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали
інвалідами під час проходження військової служби; батькам та
членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або
пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та
членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і
підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли),
пропали безвісти або стали інвалідами під час проходження служби;
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій
або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на
час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою; суддям у відставці; пенсіонерам з
числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини
четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин" ( 180-14 );
громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частини
четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру
( 2117-12 ), частини другої статті 30 Закону України "Про
бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ), абзацу першого
частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ); особам, які мають таке право згідно із статтею 48
Гірничого закону України ( 1127-14 ); ветеранам праці; дітям
війни; багатодітним сім'ям, інвалідам, дітям-інвалідам та особам,
які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше
одного супроводжуючого);

компенсації особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого
закону України ( 1127-14 ) мають право на безоплатне отримання
вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають
центральне опалення;

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій
громадян;

виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом "гроші ходять за дитиною";

в) державні програми підтримки будівництва (реконструкції)
житла для окремих категорій громадян;

г) районні та міські програми і заходи щодо реалізації
державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, у тому
числі утримання та програми районних і міських центрів соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді;

5) державні культурно-освітні та театрально-видовищні
програми (театри, районні (міські) бібліотеки або централізовані
бібліотеки районної (міської) централізованої бібліотечної
системи, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи
естетичного виховання дітей, включаючи заклади та установи
комунальної власності, яким надано статус національних, зоопарки
загальнодержавного значення державної власності);

6) державні програми розвитку фізичної культури і спорту:
утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського Автономної
Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури
і спорту та фінансова підтримка організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд
місцевого значення.

Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету
Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів і враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів

1. До видатків, що здійснюються з бюджету Автономної
Республіки Крим і обласних бюджетів та враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:

1) державне управління:

а) представницьку і виконавчу владу Автономної Республіки
Крим;

б) обласні ради;

2) освіту:

а) загальну середню освіту для громадян, які потребують
соціальної допомоги та реабілітації: спеціальні загальноосвітні
навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку, загальноосвітні санаторні
школи-інтернати; загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні
навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, дитячі будинки, навчально-реабілітаційні
центри (крім загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх
навчальних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, дитячих будинків,
навчально-реабілітаційних центрів, визначених у підпункті "в"
пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу, та дитячих
будинків сімейного типу і прийомних сімей);

б) професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки
кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у
професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної
власності, видатки на що враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів у державному бюджеті);

в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців,
наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах регіонального
замовлення у вищих навчальних закладах комунальної власності, а
також на умовах державного замовлення у вищих навчальних закладах
державної власності за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів
України);

г) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення
кваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах регіонального
замовлення у навчальних закладах комунальної власності);

ґ) позашкільну освіту (заходи республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення з позашкільної роботи з
дітьми);

д) інші державні освітні програми;

3) охорону здоров'я:

а) консультативну амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну
допомогу (лікарні республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення);

б) спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну
допомогу (спеціалізовані лікарні, поліклініки, включаючи
стоматологічні, центри, диспансери, госпіталі для інвалідів
Великої Вітчизняної війни, будинки дитини, станції переливання
крові);

в) санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на
туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної
реабілітації);

г) інші державні програми медичної та санітарної допомоги
(медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри
медичної статистики, бази спецмедпостачання, центри здоров'я і
заходи санітарної освіти, регіональні заходи з реалізації
державних програм, інші програми і заходи);

4) соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) державні програми соціального захисту та соціального
забезпечення: допомога по догляду за інвалідами I чи II групи
внаслідок психічного розладу; виплати компенсації реабілітованим;
дитячі будинки-інтернати; навчання та трудове влаштування
інвалідів; будинки-інтернати для громадян похилого віку та
інвалідів; будинки-інтернати для дітей-інвалідів; центри з
нарахування та здійснення соціальних виплат; притулки для дітей,
центри соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальні
гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування (крім відповідних притулків, центрів і гуртожитків,
визначених у підпункті "а" пункту 4 частини першої статті 89 цього
Кодексу); пільгове медичне обслуговування громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; компенсаційні
виплати інвалідам на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування
автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на
встановлення телефонів інвалідам I і II груп; відшкодування витрат
на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни; центри
соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної
реабілітації інвалідів;

б) республіканські Автономної Республіки Крим та обласні
програми і заходи з реалізації державної політики стосовно дітей,
молоді, жінок, сім'ї, в тому числі утримання та програми
республіканського Автономної Республіки Крим і обласних центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

в) інші державні соціальні програми;

5) культуру і мистецтво:

а) державні культурно-освітні програми (республіканські
Автономної Республіки Крим та обласні бібліотеки, музеї та
виставки, включаючи заклади та установи комунальної власності,
яким надано статус національних);

б) державні театрально-видовищні програми (філармонії,
музичні колективи і ансамблі, театри, палаци та будинки культури
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення,
інші заклади та заходи в галузі мистецтва, включаючи заклади та
установи комунальної власності, яким надано статус національних);

в) інші державні культурно-мистецькі програми;

6) фізичну культуру і спорт:

а) державні програми з розвитку фізичної культури і спорту
(утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл усіх типів республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення (крім шкіл, визначених у підпункті "б"
цього пункту), заходи з фізичної культури і спорту
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення);

б) державні програми з розвитку фізичної культури, спорту,
фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (центри
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
з фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні
школи для інвалідів усіх типів; проведення заходів з
фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів,
навчально-тренувальних зборів і змагань республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення з фізичної
культури і спорту інвалідів).

Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1. До видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:

1) місцеву пожежну охорону;

2) позашкільну освіту;

3) соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок,
сім'ї;

б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій
населення;

в) програми соціального захисту малозабезпеченої категорії
учнів професійно-технічних навчальних закладів;

г) заклади соціального захисту для бездомних громадян, центри
соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання
покарань;

ґ) компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих
категорій громадян;

д) компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які
не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

е) надання ветеранським організаціям фінансової підтримки та
кредитування;

4) відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на
житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися
рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого
самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх
виробництво (надання);

5) місцеві програми розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою населених пунктів;

6) культурно-мистецькі програми місцевого значення, в тому
числі зоопарки загальнодержавного значення комунальної власності;

7) програми підтримки кінематографії та засобів масової
інформації місцевого значення;

8) місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;

9) типове проектування, реставрацію та охорону пам'яток
архітектури місцевого значення;

10) транспорт, дорожнє господарство:

а) регулювання цін (тарифів) на перевезення пасажирів у
пасажирському транспорті за рішенням місцевого органу виконавчої
влади та органу місцевого самоврядування відповідно до наданих
повноважень;

б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (у тому
числі роботи, що проводяться спеціалізованими
монтажно-експлуатаційними підрозділами);

в) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг
місцевого значення;

11) заходи з організації рятування на водах;

12) обслуговування місцевого боргу;

13) програми природоохоронних заходів місцевого значення;

14) управління комунальним майном;

15) регулювання земельних відносин;

16) заходи у сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах
повноважень, встановлених законом;

17) заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого
значення;

18) проведення місцевих виборів у випадках, передбачених
законом, та республіканських Автономної Республіки Крим і місцевих
референдумів;

19) членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування та їх добровільних об'єднань;

20) підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад;

21) інші програми, пов'язані з виконанням власних
повноважень, затверджені Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, відповідною місцевою радою згідно із законом.

Стаття 92. Передача коштів між місцевими бюджетами
на здійснення видатків місцевих бюджетів,
що не враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів

1. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення), районна рада може передати кошти на
здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 91
цього Кодексу, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній
раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до бюджету
Автономної Республіки Крим, обласного бюджету.

2. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада
може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що
не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
згідно із статтею 91 цього Кодексу, районній, міській (міста
районного значення), селищній, сільській раді у вигляді
міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста
районного значення), селищного, сільського бюджету.

3. Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на
підставі рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання
договору. Усі договори про передачу коштів між місцевими бюджетами
згідно з такими рішеннями укладаються до 1 жовтня року, що передує
плановому.

Стаття 93. Передача коштів між місцевими бюджетами
на здійснення видатків місцевих бюджетів,
що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів

1. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення), районна рада може передати кошти на
здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 89
цього Кодексу, сільській, селищній, міській (міста районного
значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до
сільського, селищного, міського (міста районного значення)
бюджету. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада
може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно
із статтею 88 цього Кодексу, районній, міській (міста
республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та
районного значення), селищній, сільській раді у вигляді
міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста
республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та
районного значення), селищного, сільського бюджету.

2. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення) рада може передати кошти на здійснення
видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 89 цього Кодексу,
районній раді у вигляді міжбюджетного трансферту до районного
бюджету. Районна рада може передати кошти на здійснення видатків
місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 89 цього Кодексу,
міській раді (міста республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення) у вигляді міжбюджетного трансферту до
міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення) бюджету.

3. Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на
підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із
сторін, і укладання договору. Усі договори про передачу коштів між
місцевими бюджетами згідно з такими рішеннями укладаються до
1 серпня року, що передує плановому.

4. Якщо інше не визначено договором, розмір переданих коштів
на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, має бути пропорційний
частці користувачів гарантованими послугами в повній вартості цих
послуг, розрахованих за фінансовими нормативами бюджетної
забезпеченості для органу влади Автономної Республіки Крим, органу
місцевого самоврядування, який передає ці кошти.

5. Якщо на території міста (республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення), району недостатньо
бюджетних установ, інших суб'єктів господарювання комунальної
власності, які забезпечують надання гарантованих послуг,
визначених пунктом 2 частини першої статті 86 цього Кодексу, в
обсязі, визначеному фінансовими нормативами бюджетної
забезпеченості, обрахований обсяг видатків на здійснення цих
послуг враховується при визначенні міжбюджетного трансферту
бюджету, з якого утримуються бюджетні установи, що надають
гарантовані послуги.

Глава 15. РОЗРАХУНОК ВИДАТКІВ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ
ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГУ МІЖБЮДЖЕТНИХ
ТРАНСФЕРТІВ

Стаття 94. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості

1. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
використовується для визначення розподілу міжбюджетних
трансфертів.

2. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначається
шляхом ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що
спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість
населення чи споживачів гарантованих послуг тощо.

3. Загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом
видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів, розраховується на підставі державних соціальних
стандартів і нормативів, які встановлюються законом та іншими
нормативно-правовими актами.

4. При розрахунку фінансового нормативу бюджетної
забезпеченості може передбачатися обсяг нерозподілених видатків,
який об'єднує види видатків на ті повноваження, встановлення
нормативів за якими є недоцільним.

Стаття 95. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів
бюджетної забезпеченості

1. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих
бюджетів коригуються коефіцієнтами, що враховують відмінності у
вартості надання гарантованих послуг залежно від:

1) кількості населення та споживачів гарантованих послуг;

2) соціально-економічних, демографічних, кліматичних,
екологічних та інших особливостей (з часу їх визначення)
адміністративно-територіальних одиниць.

2. Коригуючі коефіцієнти затверджуються Кабінетом Міністрів
України.

Глава 16. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Стаття 96. Види міжбюджетних трансфертів

1. Міжбюджетні трансферти поділяються на:

1) дотацію вирівнювання;

2) субвенції;

3) кошти, що передаються до державного бюджету та місцевих
бюджетів з інших місцевих бюджетів;

4) додаткові дотації.

Стаття 97. Трансферти, що надаються з Державного бюджету
України місцевим бюджетам

1. У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі
трансферти місцевим бюджетам:

1) дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим,
обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним
бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення, іншим бюджетам місцевого
самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються
міжбюджетні трансферти;

2) додаткова дотація на вирівнювання фінансової
забезпеченості місцевих бюджетів;

3) субвенції на здійснення державних програм соціального
захисту;

4) додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих
бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів, внаслідок надання пільг, встановлених державою;

5) субвенція на виконання інвестиційних програм (проектів);

6) інші додаткові дотації та субвенції.

2. Порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам ( 520-2011-п ) визначаються Кабінетом Міністрів
України.

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, яка вперше визначена законом про Державний
бюджет України, затверджуються Кабінетом Міністрів України не
пізніше 30 днів з дня набрання ним чинності.

3. У Державному бюджеті України затверджується обсяг дотації
вирівнювання, субвенцій, а також коштів, що передаються до
державного бюджету з місцевих бюджетів, окремо для кожного з
відповідних місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та
отримання відповідних міжбюджетних трансфертів.

4. Розподіл обсягу додаткової дотації на вирівнювання
фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між бюджетом
Автономної Республіки Крим та обласними бюджетами здійснюється на
підставі критеріїв, визначених Кабінетом Міністрів України, та
затверджується законом про Державний бюджет України.

Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості
місцевих бюджетів розподіляється між бюджетом Автономної
Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення
та бюджетами районів відповідно у таких пропорціях: не більш як 25
відсотків - для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного
бюджету та не менш як 75 відсотків - для бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення
та бюджетів районів.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні
адміністрації здійснюють розподіл додаткової дотації на
вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів з
урахуванням особливостей депресивних та гірських територій і тих,
що мають низький показник чисельності населення і розгалужену
мережу бюджетних установ.

Стаття 98. Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва
та Севастополя, міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення
і районним бюджетам, іншим бюджетам
місцевого самоврядування, для яких
у державному бюджеті визначаються
міжбюджетні трансферти

1. Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя,
міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення і районним бюджетам, іншим бюджетам місцевого
самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються
міжбюджетні трансферти, визначається як перевищення розрахункового
обсягу видатків, перелік яких визначено статтями 88-89 цього
Кодексу (для бюджетів міст Києва та Севастополя - статтями 88-90
цього Кодексу), обрахованого із застосуванням фінансових
нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів:

над розрахунковим обсягом кошика доходів місцевих бюджетів -
для бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, інших бюджетів
місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті
визначаються міжбюджетні трансферти;

над розрахунковим обсягом доходів, визначених частиною другою
статті 66 цього Кодексу, - для районних бюджетів.

2. Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів, визначених
пунктами 1 та 3 частини першої статті 96 цього Кодексу,
затвердженого законом про Державний бюджет України, між бюджетами
міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення і районними бюджетами,
іншими бюджетами місцевого самоврядування, для яких у державному
бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, визначається на
основі формули.

3. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів,
визначених пунктами 1 та 3 частини першої статті 96 цього Кодексу,
затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати такі
параметри:

1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі
коефіцієнти до них;

2) кількість населення та кількість споживачів гарантованих
послуг;

3) індекс відносної податкоспроможності відповідного бюджету;

4) розрахунковий обсяг кошика доходів місцевих бюджетів;

5) коефіцієнт вирівнювання;

6) норматив кількості працівників органів місцевого
самоврядування в розрахунку до кількості населення.

У разі внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів на плановий бюджетний період проект таких змін та
аналітичні розрахунки і порівняльні таблиці щодо впливу
запропонованих змін подаються разом з проектом закону про
Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України.

4. Розрахунковий обсяг кошика доходів відповідного бюджету
визначається із застосуванням індексу відносної
податкоспроможності такого бюджету, який розраховується з
використанням економіко-математичних методів та коригуючих
коефіцієнтів на основі даних про фактичне виконання відповідного
бюджету за три останні бюджетні періоди.

5. Індекс відносної податкоспроможності є коефіцієнтом, що
визначає рівень податкоспроможності відповідного бюджету у
порівнянні з аналогічним середнім показником по Україні у
розрахунку на одну людину.

6. Для визначення індексу відносної податкоспроможності
відповідних бюджетів використовується кошик доходів місцевих
бюджетів, визначений відповідно до статті 64 цього Кодексу (крім
доходів, передбачених пунктами 2-5, 7-11, 13 частини першої статті
64 цього Кодексу) і статті 66 цього Кодексу (крім доходів,
передбачених пунктами 2-6, 8-13, 15 частини першої статті 66 цього
Кодексу), та інших доходів, встановлених законом про Державний
бюджет України.

Обсяг доходів, передбачених пунктами 2-5, 7-11, 13 частини
першої статті 64 та пунктами 2-6, 8-13, 15 частини першої
статті 66 цього Кодексу, визначається окремо за кожним видом
доходів.

7. При визначенні індексу відносної податкоспроможності
розрахунковий обсяг кошика доходів місцевих бюджетів збільшується
на суму втрат у доходах, що виникли внаслідок надання пільг
платникам податків згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної
Республіки Крим та відповідних місцевих рад.

8. Індекси відносної податкоспроможності відповідних бюджетів
не можуть змінюватися і переглядатися частіше, ніж один раз на
рік, без відповідного обґрунтування, крім випадків:

виділення нових або зміни статусу вже існуючих
адміністративно-територіальних одиниць;

зміни місцезнаходження суб'єктів господарювання - платників
податків;

зміни податкового законодавства.

Зміна обсягу надходжень за відповідні бюджетні періоди
доходів, які враховуються для визначення розрахункового обсягу
кошика доходів місцевих бюджетів, має бути підтверджена органами
стягнення.

Стаття 99. Дотація вирівнювання бюджету Автономної
Республіки Крим та обласним бюджетам

1. Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та
обласним бюджетам визначається як перевищення розрахункового
обсягу видатків цих бюджетів, перелік яких визначено статтею 90
цього Кодексу, обрахованого із застосуванням фінансових нормативів
бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів, над
розрахунковим обсягом доходів бюджету Автономної Республіки Крим
та обласних бюджетів, що зараховуються до них відповідно до
частини першої статті 66 цього Кодексу.

2. Розрахунковий обсяг доходів бюджету Автономної Республіки
Крим та обласних бюджетів обчислюється на основі прогнозних
показників доходів, що зараховуються до цих бюджетів відповідно до
частини першої статті 66 цього Кодексу, із застосуванням індексу
відносної податкоспроможності з дотриманням умов його обчислення,
визначених частинами п'ятою, сьомою та восьмою статті 98 цього
Кодексу.

{ Отримано з офіційного джерела - http://zakon1.rada.gov.ua }

 

Стаття 100. Кошти, що передаються до державного бюджету
з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних
і районних бюджетів, міських (міст Києва
та Севастополя, міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення)
бюджетів, інших бюджетів місцевого
самоврядування, для яких у державному
бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти

1. Якщо розрахунковий обсяг доходів бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва
та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого
самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються
міжбюджетні трансферти, визначених відповідно до статей 64 та 66
цього Кодексу, перевищує розрахунковий обсяг видатків відповідного
бюджету, обрахований із застосуванням фінансових нормативів
бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів, для такого
бюджету встановлюється обсяг коштів, що підлягають передачі до
державного бюджету.

2. Коефіцієнт вирівнювання застосовується до обчисленого за
формулою обсягу коштів, що підлягають передачі до державного
бюджету, і визначається в межах від 0,6 до 1 з метою стимулювання
нарощування доходів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів, та диференціюється залежно від рівня
виконання таких доходів.

Стаття 101. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами

1. Міські (міст Києва та Севастополя, міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення) і районні ради
можуть передбачати у відповідних бюджетах дотації вирівнювання
бюджетам районів у містах, бюджетам сіл, їх об'єднань, селищ, міст
районного значення (крім бюджетів місцевого самоврядування, для
яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти), а
також кошти, що передаються з таких бюджетів до міських (міст
Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення) і районних бюджетів.

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради
можуть передбачати у відповідних бюджетах такі види міжбюджетних
трансфертів:

1) субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи
ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування;

2) субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

3) субвенції на проведення видатків бюджетів місцевого
самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів;

4) субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів), у
тому числі на будівництво або реконструкцію об'єктів спільного
користування;

5) додаткові дотації та інші субвенції.

Умови надання субвенцій, зазначених у цій частині статті,
визначаються відповідним договором сторін, якщо інше не
встановлено цим Кодексом.

3. Міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та бюджетами
місцевого самоврядування визначаються відповідно до цього Кодексу
з урахуванням таких вимог:

1) дотація вирівнювання з районного бюджету до бюджету
місцевого самоврядування визначається як перевищення
розрахункового обсягу видатків, перелік яких визначено статтею 88
цього Кодексу, над розрахунковим обсягом доходів, перелік яких
визначено статтею 64 цього Кодексу. Якщо розрахунковий обсяг
доходів бюджету місцевого самоврядування, визначений статтею 64
цього Кодексу, перевищує розрахунковий обсяг видатків відповідного
бюджету, для такого бюджету встановлюється обсяг коштів, що
передаються до районного бюджету;

2) обсяг дотації вирівнювання з районного бюджету до
відповідного бюджету місцевого самоврядування або обсяг коштів, що
передаються із відповідного бюджету місцевого самоврядування до
районного бюджету, визначається на основі Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними
бюджетами місцевого самоврядування, яка затверджується Кабінетом
Міністрів України, з урахуванням параметрів, визначених частиною
третьою статті 98 цього Кодексу, та додаткових параметрів
(коефіцієнтів пофакторного впливу, що затверджуються
розпорядженням районної державної адміністрації в межах,
визначених такою формулою, і визначають питому вагу кожного
фактора у загальному обсязі видатків відповідних бюджетів
місцевого самоврядування, але їх сумарне значення не може бути
більше 1).

Індекс відносної податкоспроможності відповідного бюджету
місцевого самоврядування є коефіцієнтом, що визначає рівень
податкоспроможності такого бюджету у порівнянні з середнім
показником по зведеному бюджету району у розрахунку на одну людину
(на основі даних про фактичне виконання відповідного бюджету
місцевого самоврядування за три останні бюджетні періоди з
урахуванням положень частини сьомої статті 98 цього Кодексу) та
переглядається у порядку, визначеному частиною восьмою статті 98
цього Кодексу.

Мінімальний рівень фінансового нормативу бюджетної
забезпеченості бюджетів місцевого самоврядування встановлюється у
Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним
бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування.

Коефіцієнт вирівнювання застосовується до обчисленого за
Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним
бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування обсягу
коштів, що передаються до районного бюджету, і визначається в
межах від 0,6 до 1.

Прогнозний показник обсягу доходів, що враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, зведеного бюджету
району на плановий бюджетний період не може бути більше такого
показника, врахованого при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів між державним бюджетом та зведеним бюджетом району;

3) районна державна адміністрація у п'ятиденний строк від
терміну, визначеного частиною восьмою статті 75 цього Кодексу,
здійснює розрахунки міжбюджетних трансфертів та подає їх Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній
адміністрації для перевірки і надання висновку щодо відповідності
Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним
бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування, а
також доводить такі розрахунки до відома відповідних органів
місцевого самоврядування.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна
адміністрація у п'ятиденний строк з дня отримання розрахунків
міжбюджетних трансфертів надає відповідний висновок районній
державній адміністрації, який подається до проекту районного
бюджету разом з матеріалами, визначеними частиною першою статті 76
цього Кодексу.

Обсяги міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та
відповідними бюджетами місцевого самоврядування у дводенний строк
з дня затвердження районного бюджету доводяться до відповідних
органів місцевого самоврядування;

4) якщо рішення про районний бюджет не затверджено у термін,
визначений частиною другою статті 77 цього Кодексу, рішення про
встановлення обсягів міжбюджетних трансфертів між районним
бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування
приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною
радою за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласної державної адміністрації з урахуванням вимог цього Кодексу
та Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним
бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування.

При цьому показники міжбюджетних трансфертів, визначені
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою, не
можуть бути погіршені (обсяги дотації вирівнювання з районного
бюджету до відповідного бюджету місцевого самоврядування не можуть
бути зменшені, а обсяги коштів, що передаються до районного
бюджету з відповідного бюджету місцевого самоврядування, не можуть
бути збільшені);

5) якщо на території села, селища, міста районного значення
недостатньо бюджетних установ, які забезпечують надання
гарантованих послуг, визначених пунктом 1 частини першої статті 86
цього Кодексу, в обсязі, визначеному фінансовими нормативами
бюджетної забезпеченості, обсяг міжбюджетного трансферту для
відповідного бюджету місцевого самоврядування визначається з
урахуванням перерахунку кількості споживачів гарантованих послуг,
здійсненого на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих
кожною із сторін, і укладання договору.

Такі договори укладаються до 1 серпня року, що передує
плановому. Якщо в установлений термін договори не укладено,
рішення щодо перерахунку кількості споживачів гарантованих послуг
приймається районною радою.

4. Положення частини третьої цієї статті поширюються на
міжбюджетні відносини між міським (міста Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення) бюджетом та бюджетами адміністративно підпорядкованих
йому міст, сіл і селищ.

Стаття 102. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення державних програм соціального
захисту

1. Видатки місцевих бюджетів, передбачені у підпункті "б"
пункту 4 частини першої статті 89 цього Кодексу, проводяться за
рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення державних програм соціального захисту у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу надаються пільги, виходячи із розрахунку вартості
однієї тонни твердого палива та одного балона скрапленого газу на
домогосподарство на рік, а особам, які мають таке право згідно із
статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ), - з розрахунку
вартості 3,1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство
на рік. Граничні показники вартості твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу у розрізі Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя визначаються
Кабінетом Міністрів України.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування мають право:

встановлювати збільшені норми на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу особам, які
мають право на пільги та житлові субсидії відповідно до
законодавства, за рахунок та в межах коштів відповідних місцевих
бюджетів;

надавати пільги на тверде та рідке пічне побутове паливо і
скраплений балонний газ у натуральній формі або готівкою.

Натуральні норми забезпечення населення твердим та рідким
пічним побутовим паливом і скрапленим газом, відповідно до яких
населенню будуть надаватися пільги і житлові субсидії готівкою для
відшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах
мінімальних норм та граничних показників їх вартості, встановлених
Кабінетом Міністрів України, виходячи з обсягу коштів, призначених
на зазначену мету.

3. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких
нечистот надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам
війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 );
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам
військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам
податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони;
ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам
служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту
та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з
хворобою або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки
України, працівникам міліції, особам начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони;
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні;
звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під
час проходження військової служби; батькам та членам сімей
військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти
під час проходження військової служби; батькам та членам сімей
осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, які загинули (померли), пропали
безвісти або стали інвалідами під час проходження служби;
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій
або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на
час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою; суддям у відставці; пенсіонерам з
числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини
четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин" ( 180-14 );
громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частини
четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру
( 2117-12 ), частини другої статті 30 Закону України "Про
бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ), абзацу першого
частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ); дітям війни; багатодітним сім'ям.

4. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу надаються житлові субсидії населенню та пільги
ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ); особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських
переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів
внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам
державної пожежної охорони; ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного
захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих)
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної
охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби,
ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі
служби за віком, у зв'язку з хворобою або за вислугою років
працівникам міліції, особам начальницького складу податкової
міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, державної пожежної охорони; дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні;
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей
померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською
катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин
відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про
захист рослин" ( 180-14 ); громадянам відповідно до пункту "ї"
частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону
здоров'я ( 2801-12 ), частини четвертої статті 29 Основ
законодавства України про культуру ( 2117-12 ), частини другої
статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
( 32/95-ВР ), абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 ); багатодітним сім'ям; особам, які
мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України
( 1127-14 ); компенсації особам, які згідно із статтями 43 і 48
Гірничого закону України ( 1127-14 ) мають право на безоплатне
отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках,
що мають центральне опалення.

5. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків,
зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого
газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за
пільговий проїзд окремих категорій громадян надаються пільги
ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ); особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам
нацистських переслідувань; ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам
державної пожежної охорони; ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих)
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної
охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби,
ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України; особам,
звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час
проходження військової служби; інвалідам, дітям-інвалідам та
особам, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів
(не більше одного супроводжуючого); пенсіонерам з числа слідчих
прокуратури; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами
внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких
пов'язана з Чорнобильською катастрофою, суддям у відставці,
багатодітним сім'ям, а також здійснюються компенсаційні виплати за
пільговий проїзд окремих категорій громадян.

6. Кабінет Міністрів України може здійснювати перерозподіл
обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення державних програм соціального захисту між їх видами та
між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів
відповідних пільг, субсидій і допомоги населенню в межах
загального обсягу таких субвенцій.

Стаття 103. Додаткова дотація на компенсацію втрат доходів
місцевих бюджетів, що не враховуються
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів,
внаслідок наданих державою податкових пільг

1. Надання державою податкових пільг, які зменшують доходи
місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів, має супроводжуватися наданням додаткової
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію
відповідних втрат доходів місцевих бюджетів.

Стаття 104. Субвенції на утримання об'єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних наслідків
діяльності об'єктів спільного користування

1. Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи
ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування надається з одного місцевого бюджету іншому для
компенсації відповідних видатків.

2. Умови утримання об'єктів спільного користування чи
ліквідації негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування та надання субвенції визначаються на договірних
засадах між надавачем субвенції та її отримувачем.

Стаття 105. Субвенції на виконання інвестиційних
програм (проектів)

1. Надання субвенцій на виконання інвестиційних програм
(проектів) ґрунтується на таких основних принципах:

1) принцип об'єктивності та відкритості - отримувач субвенції
визначається за прозорими процедурами;

2) принцип єдності - розподіл коштів має забезпечити
реалізацію системи національних цінностей і завдань інноваційного
розвитку та сприяти зменшенню відмінностей в рівні життя населення
різних регіонів країни;

3) принцип збалансованого розвитку - надання державної
підтримки територіям з урахуванням їх потенціалу;

4) принцип цільового використання коштів - субвенція
використовується виключно на мету, визначену її надавачем, з
урахуванням прогнозних та програмних документів економічного та
соціального розвитку країни і відповідної території, державних
цільових програм, прогнозу бюджету на наступні за плановим два
бюджетні періоди.

2. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів)
надаються з державного бюджету місцевим бюджетам з урахуванням
таких основних засад:

1) економічної ефективності досягнення цілей інвестиційної
програми (проекту) із залученням мінімального обсягу бюджетних
коштів на виконання інвестиційних програм (проектів);

2) направленості субвенції виключно на створення, приріст чи
оновлення основних фондів комунальної форми власності;

3) фінансової забезпеченості інвестиційних програм
(проектів), строк впровадження яких довший, ніж бюджетний період,
необхідними фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, кредитами
(позиками), залученими під державні та/або місцеві гарантії, та
коштами субвенції на їх виконання впродовж усього строку
впровадження;

4) рівня забезпеченості закладами (установами)
соціально-культурної сфери;

5) рівня розвитку дорожнього та комунального господарства;

6) участі бюджету отримувача субвенції;

7) обґрунтування спроможності подальшого утримання за рахунок
коштів місцевих бюджетів об'єктів комунальної власності.

3. Розподіл субвенції на виконання інвестиційних програм
(проектів) здійснюється на підставі формалізованих параметрів, що
базуються на фактичних та прогнозних показниках економічного та
соціального розвитку відповідної території (основними з яких є
показники обсягу промислового виробництва, обсягу валової
продукції сільського господарства, обсягу інвестицій в основний
капітал, рівня щільності населення, рівня безробіття населення,
доходів населення у розрахунках на одну особу, середньомісячної
заробітної плати працівників).

Стаття 106. Субвенції на проведення видатків бюджетів
місцевого самоврядування, що не враховуються
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1. Субвенції на проведення видатків бюджетів місцевого
самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів, можуть передбачатися в складі таких
бюджетів, якщо інший орган державної влади, Автономної Республіки
Крим чи місцевого самоврядування може забезпечити такі
повноваження ефективніше.

2. Умови та порядок надання субвенції на проведення видатків
бюджетів місцевого самоврядування, що не враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, визначаються
відповідним договором сторін.

Стаття 107. Субвенції на виконання інвестиційних програм
(проектів) з місцевих бюджетів

1. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів)
надаються з одного місцевого бюджету іншому на підставі договору
між надавачем субвенції та її отримувачем.

Стаття 108. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів

1. Міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим
бюджетам перераховуються з рахунків державного бюджету органами
Державного казначейства України бюджету Автономної Республіки
Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва і Севастополя, міст
республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного
значення і районним бюджетам, іншим бюджетам місцевого
самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються
міжбюджетні трансферти. Перерахування коштів, що передаються до
державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів
міст Києва і Севастополя, бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та міст обласного значення, районних і
обласних бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для
яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти,
забезпечується відповідними органами Державного казначейства
України.

2. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів з
державного бюджету місцевим бюджетам (включаючи бюджети районів у
містах), коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих
бюджетів, а також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів
між місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України
( 1132-2010-п ) і мають забезпечувати своєчасність, рівномірність,
гарантованість та повноту перерахування трансфертів.

Перерахування дотації вирівнювання з державного бюджету
здійснюється органами Державного казначейства України за
нормативами щоденних відрахувань, які визначаються законом про
Державний бюджет України, від кошика доходів державного бюджету
для надання міжбюджетних трансфертів, що надходять на аналітичні
рахунки обліку доходів державного бюджету на відповідній
території, та коштів, що передаються до державного бюджету з
бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва і
Севастополя, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки
Крим та міст обласного значення, районних і обласних бюджетів,
інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному
бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти. Якщо за нормативами
щоденних відрахувань не забезпечується отримання місячної суми
дотації вирівнювання відповідно до розпису Державного бюджету
України, Державне казначейство України перераховує недоотриману
місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного
бюджету не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

3. Перерахування коштів до державного бюджету (міських і
районних бюджетів) з відповідних місцевих бюджетів здійснюється
органами Державного казначейства України за рахунок фактичних
надходжень кошика доходів відповідних місцевих бюджетів згідно з
нормативами щоденних відрахувань, визначених законом про Державний
бюджет України (рішенням міської чи районної ради про місцевий
бюджет). Обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами
щоденних відрахувань наростаючим підсумком з початку року не може
перевищувати однієї дванадцятої річної суми, визначеної законом
про Державний бюджет України (рішенням міської чи районної ради
про місцевий бюджет), помноженої на кількість місяців у звітному
періоді.

4. До складу кошика доходів державного бюджету для надання
міжбюджетних трансфертів належать доходи загального фонду
державного бюджету, визначені пунктами 1-4, 6 (без урахування
бюджетного відшкодування податку на додану вартість грошовими
коштами), 7-11, 18, 24-26 частини другої статті 29 цього Кодексу з
урахуванням частини п'ятої статті 29 цього Кодексу.

5. З метою стимулювання місцевих органів влади до нарощування
доходів бюджету здійснюється перерахування до загального фонду
місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток
підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги,
визначені у законі про Державний бюджет України за загальним
фондом, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
{ Частина п'ята статті 108 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

6. Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати розподіл
та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з
державного бюджету місцевим бюджетам (крім додаткової дотації на
вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів) між
місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних
субвенцій та додаткових дотацій. При цьому обсяги субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних
програм соціального захисту можуть перерозподілятися відповідно до
частини шостої статті 102 цього Кодексу.
{ Частина шоста статті 108 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, N 2856-VI
( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

 

Розділ V. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

u83.jpg

Юмор

PR-CY.ru